arkiv

Etikettarkiv: resources and energy

Fortsättning på tidigare inlägg.

Är äntligen klar med översikt över de olika kriterieversionerna av BREEAM Communities (se nedan). Av tabellen framgår vilka kontrollpunkter och kategorier som har utgått och vilka som har lagts till. De två första versionerna är ganska likartade med en indelning i samma kategorier. Antalet kontrollpunkter är däremot betydligt fler i den andra versionen. Den senaste versionen visar en tydlig ambition att förenkla systemet eftersom antalet kategorier har minskat från åtta till fem och antalet kontrollpunkter har minskat från 62 till 40 st. Jag har inte jämfört kriterierna för alla kontrollpunkter men har noterat att en del har blivt mätbara och möjliga att följa upp, t ex vattenkonsumtion i version 2011. Målet är 80 liter vattenanvändning per person och dygn för att uppnå hösta betyg. Ett krav som är enkelt att verifiera i stil med energianvändning. Men tyvärr är verifiering av faktisk energianvändning som i Sverige inget krav i BREEAM Communities.

Strukturen har blivit mer logisk för varje version. En annan förtjänst i den senaste versionen är att sociala hälsoaspekter lyfts fram. Upplägget är dessutom mer anpassat till planeringsprocessen i tre obligatoriska bedömningssteg och antalet indikatorer är färre. I steg ett fastställs principerna för utvecklingsområdet, i steg två utformas planen och i steg tre utformas byggnader, platser, stråk och markplanering i detalj. Tanken är att en fastighetsutvecklare kan certifiera stadsdelen de första två stegen. Nya fastighetsägare som därefter köper mark i området kan gå vidare med certifiering av steg tre, dvs det mer detaljerade skedet när byggnaderna utformas. I den senaste versionen är alla indikatorer i steg 1 obligatoriska och GO 02 (Consultation and engagement) i steg två.

Några kategorier i den senaste version av BREEAM Communities har fått bättre namn som anger en önskad riktning, te x Governance och Social and economic wellbeing. Övriga kategorier är som tidigare mer neutrala och anger snarare miljöaspekter än vägledande principer för hållbar stadsutveckling. De nya kategorierna  har vissa likheter med kategorierna i Green Star Communities i Australien:
Governance, Design, Liveability, Economic Prosperity, Environment, Innovation. Antalet kontrollpunkter i Green Star är 38 st.Försökte ladda hem en teknisk manual men blev otroligt besviken eftersom de kostar! Medlemmar i Australiens Green Building Council får förstås rabatt. Hoppas att Green Building Council i Sverige (SGBC) håller fast vid sin ursprungliga inriktning och inte hamnar i ett läge där miljöklassning bara handlar om försäljning av gröna lukrativa tjänster utan transparens.

 Utvecklingen av BREEAM Communities från 2009–2012
Version 2012 (Steg 1, 2, 3) Version 2011 Version 2009 (MediaCityUK)
Governance Climate and Energy Climate and Energy
GO 01: Consultation plan (1) CE1: Flood Risk Assessment (Location) CE1: Water Management – Flood Risk Assessment (Location)
GO 02: Consultation and engagement (2) CE2: Surface Water Runoff CE2: Water Management – Rainwater (SUDS)
GO 03: Design review (2) CE3: Rainwater SUDS CE3: Design – Heat Island
GO 04: Community
management of facilities (3)
CE4: Heat Island CE4: Energy – Efficiency
CE5: Energy Efficiency CE8: Infrastructure – Services
Social and economic wellbeing CE6: Onsite Renewable(s) CE9: Water Management – Consumption
SE 01: Economic impact (1) CE7: Future Renewable(s) CE10: Water Management – Flood Control
SE 02: Local demographic survey (1) CE8: Services CE11: Water Management – Sustainable Urban Drainage
SE 03: Flood Risk Assessment (1) CE9: Water Consumption CE12: Design – Renewables
SE 04: Noise pollution (1) CE10: Design Weather Resilience CE14: Energy – Sustainable Heating
SE 05: Housing provision (2) CE11: Sub/smart Metering CE16: Energy – Management & Information
SE 06: Delivery of services, facilities and amenities (2)  
SE 07: Public realm (2) Resources Resources
SE 08: Microclimate (2) RES1: Low Impact RES1: Materials – Low Impact
SE 09: Utilities (2) RES2: Locally Sourced Materials RES5: Water Resources – Masterplanning Strategy
SE 10: Adapting to climate change (2) RES3: Road Construction RES6: Water Resources – Groundwater
SE 11: Green infrastructure (2) RES4: Composting RES7: Materials – Timber
SE 12: Local parking (2) RES5: Groundwater RES9: Waste – Storage & Collection
SE 13: Flood risk management (2) RES6: Land Remediation RES10: Waste – Aggregate Reuse
RES14: Pollution – Air
SE 14: Local vernacular (3)
SE 15: Inclusive Design (3) Place Shaping Place Shaping
SE 16: Light pollution (3) PS1: Sequential Approach PS1: Efficient Use of Land – Sequential Approach
SE 17: Labour and skills (3) PS2: Land Reuse PS2: Design Process –Landscaping
PS3: Building Reuse PS3: Open Space – Green
Resources and energy PS4: Landscaping PS7: Mix of Use – Secure by Design
RE 01: Energy strategy (1) PS5: Design and Access PS8: Form of Development – Active Frontages
RE 02: Existing buildings and infrastructure (1) PS6: Green Areas PS11: Efficient Use of Land – Land Reuse
RE 03: Water strategy (1) PS7: Local Demographics PS12: Efficient Use of Land – Building Reuse
RE 04 – Sustainable buildings (3) PS8: Affordable Housing PS13: Open Space – Play
RE 05 – Low impact materials (3) PS9: Secure by Design PS17: Form of Development – Connectivity
RE 06 – Resource efficiency (3) PS10: Active Frontages PS18: Form of Development – Pedestrian Movement
RE 07 – Transport carbon emissions (3) PS11: Defensible Spaces PS19: Form of Development – Neighbourhood Identity
PS12: Local Vernacular PS20: Form of Development – Local Character
Land use and ecology PS13: Security Lightning
LE 0: Ecology strategy (1) PS14: Form of Development
LE 02: Land use (1) PS15: Form of Development –Pedestrian Movement
LE 03: Water pollution (2)
LE 04: Enhancement of ecological value (2) Transport & Movement Transport
LE 05: Landscape (2) TRA1: Location/Capacity TRA4: Public Transport – Local Amenity
LE 06: Rainwater harvesting (3) TRA2: Availability/Frequency TRA5: Cycling – Network (Zones / Routes)
TRA3: Facilities TRA6: Cycling – Facilities
Transport and movement TRA4: Local Amenities TRA7: Car Parking – Flexible Use
TM 01: Transport assessment (1) TRA5: Networks TRA8: Car Parking – Local Requirements
TM 02: Safe and appealing streets (2) TRA6: Facilities TRA10: Public Transport – Home Zones
TM 03: Cycling network (2) TRA7: Car Clubs TRA11: Traffic – Transport Impact Assessment
TM 04: Access to public transport (2) TRA8: Flexible Parking TRA12: Public Transport – Workplace Travel Plan
TM 05: Cycling facilities (3) TRA9: Local Parking TRA13: –
TM 06: Public transport facilities (3) TRA10: Home Zones
TRA11: Transport Assessment
TRA12: Electrical Vehicle Charging Points
TRA13: Transport Impacts
TRA14: Commercial LGV Plan
Community Community
COM1: Inclusive Design COM1: Inclusive Communities – Design
COM2: Consultation COM2: Inclusive Communities – Consultation
COM3: Development User Guide COM4: Ownership – Operation & Management
COM4: Management and Operation COM5: Inclusive Design
Ecology and Biodiversity Ecology
ECO1: Ecological Survey EC1: Ecological Survey
ECO2: Biodiversity Action Plan EC2: Biodiversity Action Plan
ECO3: Native Flora EC3: Native Flora
ECO4: Wildlife Corridors EC4: Wildlife Corridors
Business and Economy Business
BUS1: Business Priority Sectors BUS1: Business Sectors
BUS2: Labour and Skills BUS3: Employment
BUS3: Employment BUS4: New Business
BUS4: New Business BUS5: Investment
BUS5: Investment BUS7: Business Facilities
Buildings Buildings
BLD1: Domestic BLD1: Domestic
BLD2: Non-Domestic BLD2: Non-Domestic
BLD3: Building Refurbishment
Innovation Innovation Innovation 

Fortsättning från föregående inlägg.


I bakgrunden på andra sidan kanalen syns det pågående bygget av studiolokalerna där Coronation Street kommer att spelas in (Storbritanniens längsta såpa)

Miljöpåverkan från byggnader är kopplad till resursförbrukning, utsläpp och avfall. Därför är det naturligt att Resurser är ett av områdena som bedöms i BREEAM Communities. Byggnader och anläggningar ska utformas med hänsyn till resursåtgång under uppförande, drift och rivning. I BREEAM Communities version 1 innehåller området Resurser sex indikatorer eller kontrollpunkter. I den senaste ändrade versionen som släpptes efter sommaren 2012 kallas området Resurser och energi. En av kontrollpunkterna är Låg miljöpåverkan som är obligatorisk och ställer krav på miljöanpassade material som är bedömda med hänsyn till hela livscykeln. En viss andel av alla använda material måste ingå i det webbaserade materialbiblioteket Green Guide.

En annan kontrollpunkt är Lokala material. Syftet är att minska de transportrelaterade utsläppen av CO2 genom att öka volymandelen lokalt producerade material i konstruktion. För att få ett poäng (minimum) är kravet att 10­–20 % av materialen är lokalt producerade. I klassningssystemet är en radie av 80 km (50 engelska miles) gränsen för vad som anses vara lokalt. Med korta transporter blir miljöpåverkan mindre. För att få två poäng (good)  är kravet att 20­–40 % av materialen är lokalt producerade. För tre poäng (best) är kravet att mer än 40 % av materialen är lokalt producerade. (Källa: BREEAM for Communities: Stage 2. SD5065. Technical Guidance Manual: version 1, March 2011.)


Ett konstverk på kajen i MediaCityUK formad som siffran nio (Dock 9)

När jag pratar med Stuart Rimmer, projektchefen för utvecklingen av MediaCityUK, på caféets uteservering måste jag ställa den obekväma frågan om varför all marksten i världens första miljöklassade stadsdel kommer från Kina. Hans svar är att det var en ekonomisk fråga.
– Den ekonomiska aspekten är särskilt viktig i ett projekt av den här storleken. Presterar man dåligt på en punkt kan man kompensera genom att prestera bättre på ett annat område, förklarar han.

Jag berättar att teamet bakom vårt nya miljöklassningssystem för byggnader i Sverige, Miljöbyggnad, medvetet har valt att för att begränsa den möjligheten. Trade-offs eller kompromisser är enligt mig ofta den största svagheten med etablerade miljöklassningssystem. Vi dröjer inte så länge vid den här frågan. Det är bättre att fokusera på styrkorna i projektet, tänker jag. Som t ex att byggmaterial transporterades ända fram till byggplatsen med fartyg längs kanalen.

Jag funderar lite på de lokalt producerade materialen i mitt eget hus, Villa Trift 3.0, som färdigställdes 2010. I mitt miljöklassade projekt var miljöpåverkan från materialtransporter inte lika prioriterad som andra miljöaspekter. Men tung sten från andra kontinenter fanns inte med som alternativ. Kantelementen är sammansatta av fibercementskivor och cellplast på Leif Tjälldéns fabrik i Vellinge 34 km från Lund. Lösullisoleringen, InSulsafe, består av återvunna glasflaskor och är tillverkad i Billesholm 52 km från Lund. Skåpinredningen i köket är tillverkad i Ballingslöv 78 km från Lund. Stommaterialet som utgör den största volymen är tillverkad på lättbetongfabriken i Wittenborn i norra Tyskland ca 340 km från Lund. Fönsterbänkarna av portugisisk kalksten, Azul Cascais, har fraktats längst sträcka från stenbrottet i Azul Valverde i Portugal.

Fortsättning följer…