arkiv

Etikettarkiv: Miljöbyggnad certifiering

Fortsättning på tidigare föregående inlägg.

I förra inlägget nämnde jag några nyheter i certifieringsprocessen för Miljöbyggnad under 2014. En förbättring gällde möjligheten till förhandsbesked, t ex angående urvalet av rum som ska bedömas i de rumsvisa indikatorerna. Sedan tidigare gäller att sökanden får ställa tre kostnadsfria projektfrågor men då erbjuds bara tolkningar av kriterierna och inga lösningar. Vill man som sökande få lösningar godkända i det projektspecifika fallet är man hänvisad till förhandsbesked mot en mindre kostnad (2 500 kr + moms).

Projektrelaterade frågor besvaras av:

  • administratören hos SGBC,
  • kanslimöte eller
  • tekniska rådet.

Tänk på att man i ansökan kan åberopa tekniska rådets generella svar som finns på Miljöbyggnads hemsida under ”Frågor och svar”. Tekniska rådets projektspecifika svar får enbart aktuellt projekt ta del av och dessa svar hamnar alltså inte under ”Frågor och svar”. Vill man som miljöbyggsamordnare eller sökande få mer vägledning finns numera självorganiserade diskussionsforum på  t ex LinkedIn. Här deltar granskare som bidrar till initierade diskussioner.

Vem sitter i tekniska rådet? Catarina Warfwinge och Linda Kjällén förbereder frågorna men fem ledamöter, valda av SGBC, fattar beslut om tolkning. Medlemsföretagen i SGBC kan påverka systemets utformning genom sina röster i Miljöbyggnadskommitén. Här sitter 12 personer som väljs på föreningsstämman.

Det finns även ett certifieringsråd som gör stickprov bland ansökningarna för att kontrollera om granskarna gör likartade bedömningar. Totalt finns för tillfället runt 20 granskare ute i landet på olika konsultföretag.

Fortsättning följer…

Fortsättning på tidigare inlägg.

17 februari 2014 hölls det 4:e påbyggnadsseminariet för miljöbyggsamordnare i systemet Miljöbygggnad. Seminariet hölls av Catarina Warfvinge som är teknisk chef på Sweden Green building Council (SGBC). Just nu är ca 1100 byggnader inne i systemet, de flesta som registrerade byggnader i väntan på kommande certifiering. Före jul var 96 byggnader preliminärcertifierade men endast en byggnad hade ett verifierat slutresultatet (Villa Trift 3.0). I systemet Miljöbyggnad utgörs certifieringsprocessen av tre steg: registrering, certifiering och verifiering (inom två år från att byggnaden tagits i drift). Men tydligen har flera projekt fått dispens och kan vänta upp till tre år med verifieringen.

Det har hänt en hel del sedan certifieringen 2010 av Villa Trift 3.0 när det gäller formalia och certifieringsrutiner. De tekniska kriterierna är däremot i stort sätt oförändrade. En nyhet för i år är att SGBC har infört egenkontroll av ansökan för att ansökan med bilagor ska bli så bra och tydlig som möjligt för den externa granskaren. Fler formulär har tyvärr tvingats fram av för många ofullständiga och svårlästa ansökningar. Egenkontrollformuläret är utformat som en checklista där bilagor och intyg bockas av.

En annan nyhet är möjligheten att få en förhandsgranskning av en indikator eller urvalet av rum. Om man t ex är osäker på vilka rum som ska bedömas när det gäller solvärmelast, ljudmiljö, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar och dagsljus kan man låta granskaren godkänna urvalet för en kostnad av 2 500 kr + moms. I och med förhandsbeskedet är den aktuella indikatorn eller urvalet av rum färdiggranskad och tas inte upp för bedömning i den kommande huvudansökan. En mycket bra förändring! Som miljöbyggsamordnare kan man vara osäker på t ex urvalet av rum och våningsplan och nu finns möjligheten att klargöra osäkerheten tidigt med hjälp av granskaren. När huvudansökan är inskickad har man som sökande bara rätt till ett par kostnadsfria granskningsomgångar och då är det skönt om motiveringen av val av rum redan är godkänd. Catarina gick även igenom onödiga missar i ansökningarna:

  • Det kan saknas uppgifter i formulären.
  • Olika uppgifter lämnas på t ex U-värde, luftflöden, luftläckage, energianvändning, värdet för ljustransmittans och rumsareor.
  • Uppgifter i ansökningsformulär och i bilagor överensstämmer inte.
  • Bilagor och styrkande dokument saknar koppling till byggnaden (dvs fastighetsbeteckning eller annan identifiering måste framgå på de styrkande dokumenten) eller var i processen intyget används (kravformuleringsskedet, projekteringen, uppförandet).

Fortsättning följer…

Användningen av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad har ökat explosionsartat sedan jag klassade mitt eget hus, Villa Trift 3.0, våren 2010. Efter den obligatoriska certifieringskursen för två år sedan insåg jag att vi borde få tillfälle att träffas igen och utbyta erfarenheter från praktiskt certifieringsarbete. I januari dök tillfället upp och jag hade möjlighet att ta mig till Stockholm för en endags-påbyggnadskurs som var precis så givande som jag hade hoppats på. Den första certifieringskursen (även den i SGBC:s regi) var bra men förkunskaperna bland deltagarna varierade så mycket att det var svårt att ta för mycket tid i anspråk för specifika och praktiknära frågor.

Det är otroligt kul att systemet är så spritt bland stora offentliga och privata fastighetsutvecklare. Som egenföretagare och icke-medlem i SGBC är förstås alla kursavgifter kännbara om man inte har regelbundna certifieringsuppdrag att slå ut kostnaden på. Att bli medlem i SGBC för att få rabatt på kursavgiften och för att synas på Miljöbyggnads hemsida över miljöbyggsamordnare är inte aktuellt för min del. Anledningen är att föreningen har en prismodell som bygger på företagens omsättning vilken missgynnar alla med färre än 10 anställda. Inget för enmansföretagare med andra ord.

Jag förutsätter att det ute i landet finns fler småaktörer som jag, dvs enmans- och småföretagare som inte låter sig hindras av kostnader och marknadsstrukturer och vill bidra till hållbart byggande och miljömedveten design. Därför kommer jag i några av mina kommande inlägg att dela med mig av utbytet från påbyggnadskursen och dessutom komplettera med personliga erfarenheter från verifieringen av Villa Trift 3.0. Hittills har nämligen ingen annan byggherre genomfört verifieringen, som ska göras inom två år från preliminärcertifieringen.