arkiv

Etikettarkiv: BETSI


OSB-skivor i Villa Trift 3.0 som innehåller formaldehydfritt lim

I dagens inlägg redovisar jag de samlade provsvaren från innemiljömätningarna i Villa Trift 3.0. Alla värden är genomgående långt under riktvärden eller rekommenderade maxvärden vilket tyder på en bra luftkvalitet. En del ämnen kommer dessutom att avklinga med åren.

Jag har genomfört samma mätningar som Boverket i den rikstäckande undersökningen BETSI. Under åren 2007-2008 undersöktes den tekniska statusen i 1 800 byggnader i 30 av landets kommuner genom besiktningar, mätningar och boendeenkäter. Läs mer i Boverkets rapport Teknisk status i den svenska bebyggelsen – resultat från projektet BETSI (2010). Följande ämnen – flyktiga organiska ämnen, formaldehyd, kvävedioxider, radon – anses påverka hälsan men sambandet mellan ohälsa och en del av ämnena är inte helt fastställda. Så här står det i inledningen i Kriterier för sunda byggnader och material, Boverket (1998): ”Eftersom kunskapen är ofullständig om hur människan påverkas är också kriterierna för god innemiljö svåra att formulera. Där kunskap finns ska den styra kriterierna, i övriga fall måste man göra egna bedömningar.”

Trots att sambandet mellan innemiljö och hälsa är komplexa finns det anledning att undersöka en del ämnen. Två av ämnena, radon och NO2, måste dessutom mätas för att verifiera projekterade värden enligt systemet Miljöbyggnad.


För nya läsare kommer här en kort repetition av utsläppskällor och hälsoeffekter kopplade till de undersökta ämnena (källa Boverkets besiktningsrapport för besiktigade hus i BETSI):

TVOC (Total Volatile Organic Compunds). I den totala mängden flyktiga organiska ämnen ingår hundratals ämnen. TVOC är en indikator på mängden kemiska ämnen som avges till inomhusluften från bland annat byggnadsmaterial, möbler, rengöringsprodukter och ämnen som kommer in i bostaden med uteluften. För närvarande finns ingen direkt hälsomässig koppling till begreppet TVOC även om en del av de ingående ämnena är harmlösa kan andra vara skadliga för hälsan.

Formaldehyd är också ett flyktigt organiskt ämne som mäts separat. Ämnet avges till luften från träbaserade limmade skivmaterial som t ex spånskivor, träfiberskivor (sk MDF) och plywood. Andra utsläppskällor är tobaksrök, trafikavgaser och annan förbränning av organiskt material. Ämnet irriterar ögon, näsa och slemhinnor.

NO2 (kvävedioxider) bildas vid förbränning i höga temperaturer. Utsläppskällorna är trafiken och värmepannor för uppvärmning men även gasspisar. Höga värden ökar risken för astma och andra luftvägssymptom.

Radon är en luktlös gas som bildas när radonhaltigt material i byggnaden eller i marken sönderfaller. Radon kan även finnas i tappvattnet. Ämnet når lungorna via inandningsluften och kan bidra till cancer.

Jag har dessutom uppgett värdet för bensen som ingår i TVOC eftersom bensen i likhet med NO2 är en indikator för trafikens påverkan på inneluften. Bensen ingår i bensin men bildas även vid vedförbränning. Ämnet är cancerframkallande.


Gavelspetsen med det centrala uteluftintaget i Villa Trift 3.0. På taket ligger fotokatalytiska takpannor av betong, ClimaLife, som renar luften

Att mäta är att veta. Men det känns skönt att äntligen ha avslutat det utökade mätprojektet i Villa Trift 3.0. Glöm förresten inte att släcka ljuset imorgon mellan 20.30 och 21.30 under Earth Hour – världens största miljömanifestation.

Nästa provresultat från Fenix Environmental är formaldehydhalten i Villa Trift 3.0. Mätningen gjordes under ett dygn 12 februari. Provet visar att luften innehöll 5 mikrogram/m3 vid mättillfället. Det är ett mycket lågt värde om man jämför med 100 mikrogram/m3 som är WHO:s gränsvärde för innemiljön (30-minuters medelvärde). I vissa länder inom EU rekommenderas gränsvärdet 10–50 mikrogram/m3 luft i bostäder. I Sverige är det hygieniska gränsvärdet för arbetsmiljö 600 mikrogram/m3.


OSB-skiva med formaldehydfritt lim i Villa Trift 3.0

Men hur ser den faktiska situationen ut i landets bostäder? Mina favoritrapporter sedan ett år är delrapporterna för den landsomfattande undersökningen av det svenska byggnadsbeståndet med arbetsnamnet BETSI. Här hittar man det mesta om energiprestanda, teknisk status och innemiljö i vår bostäder och lokaler. BETSI är den största undersökningen sedan ELIB-undersökningen 1993. Boverket genomförde undersökningen (enkäter, besiktningar och mätningar) i 1 800 byggnader i 30 av landets kommuner 2007–2008. I rapporten Teknisk status i den svenska bebyggelsen framgår bland annat att formaldehydnivån i småhus varierar mellan 7 och 141 mikrogram/m3. Medelvärdet för småhus är 25 mikrogram/m3. Formaldehyd i bostäder beror framför allt på att ämnet avges från skivor som innehåller karbamidlim. Men emissionen av ämnet brukar klinga av inom en femårsperiod enligt BETSI-rapporten.


Illustration till BETSI-undersökningen för Boverket av Kiran M Gerhardsson

På 70-talet var formaldehydkoncentrationen i inneluften väldigt höga. Socialstyrelsen införde gränsvärden (som numera är borttagna) för minska hälsoriskerna och tillverkare tvingades minska avgivningen från limmade träprodukter. Enligt Robin Ljungar (TMF) är karbamidlim fortfarande det vanligaste trälimmet vid tillverkningen av spånskivor, parkett eller fanering även om formaldehydhalterna har minskat. I Villa Trift 3.0 finns limmade OSB-skivor på den genomgående hjärtväggen (se tidigare inlägg). Tillverkaren använder lim utan formaldehyd. Provresultatet hade förmodligen varit högre om vi inte hade gjort ett medvetet val att avstå från traditionellt limmade OSB-kivor. Men att komma ner till noll kan vara svårt eftersom rent trä avger låga halter av formaldehyd.