arkiv

Dagsarkiv: 2 november, 2011

Idag kom detektorerna från ventilationsbutik på nätet (Alig Ventilation) som ska mäta radonhalten i Villa Trift 3.0. Mätningen ska pågå minst 2 månader helst 3 månader under uppvärmningssäsongen i minst två rum enligt medföljande instruktioner. Annars blir årsmedelvärdet inte tillräckligt noggrant. Betygsklassen i systemet Miljöbyggnad avgörs av det högst uppmätta värdet, dvs inte årsmedelvärdet. Mätningen kostar inte mer än en 500-lapp att genomföra.

Radoninventering i Lunds kommun
Källa: Lunds kommun

Källorna till radon är mark, byggnadsmaterial och vatten. Grunden i Villa Trift 3.0 är radonskyddad och dagens lättbetong innehåller ingen alunskiffer som gamla tidens blåbetong. Men alla stenmaterial innehåller radium och avger därför lite radon. Det nationella miljömålet God bebyggd miljö har en maxgräns på 200 Bq/m3 luft för acceptabel radonnivå inomhus (dvs acceptabel med hänsyn till saneringskostnader och hälsa). WHO menar däremot att värdena bör understiga 100 Bq/m3 för att minska hälsoriskerna. Innan man börjar bygga hus bör man kolla kommunens radoninventeringskartor eller göra en mätning av radonhalten i mark. I vårt tidigare stenhus från 1965 understeg värdet 50 Bq/m3. Villa Trift 3.0 är byggt på normalriskmark, dvs 10 000–25 000 Bq/m3 jordluft. Om radonhalten är 50 000 Bq/m3 räcker det att 0,4 % av tilluften till huset kommer från marken för att radonhalten ska nå upp till gränsvärdet 200 Bq/m3!