arkiv

Etikettarkiv: NO2 i inneluft

I dagens inlägg redovisas den sista innemiljömätningen i Villa Trift 3.0 och nästa vecka publicerar jag en sammanställning över alla ämnen som kontrollerats.

Klassningssystemet Miljöbyggnad ställer krav på mätning av kvävedioxidhalten (NO2) i inomhusluften för att verifiera om byggnaden lever upp till projekterade värden. Läs mer i tidigare inlägg om NO2-mätningar i Villa Trift 3.0. De största källorna till kvävedioxidutsläpp är trafiken och sjöfarten. För vår del handlar det om utsläpp från fordonstrafiken som passerar 50 meter från huset på Norra Ringen (drygt 16 000 fordon per dygn). Tack vare katalysatorn har utsläppen från personbilar minskat sedan slutet på 80-talet när katalytisk rening blev obligatorisk i nya bilar. Gröna bilister skriver en del om miljöproblem kopplade till biltrafiken. Men det finns fortfarande äldre bilmodeller och tunga dieselfordon som saknar rening.


Villa Trift 3.0 är det snedställda huset längst i norr på Skördevägen, 50 meter från Norra Ringen och 40 meter från järnvägsspåret (foto Jenny Sandgren)

I nya byggnader kan man trots närheten till trafikerade vägar minska inomhusnivåerna av hälsofarliga kvävedioxider genom valet av ventilationssystem och placeringen av uteluftsintaget. Mer om detta finns i tidigare inlägg om mätning av VOC (flyktiga organiska ämnen).

En annan åtgärd är att låta taket rena luften innan den når uteluftsintaget. Det finns provningsprotokoll från tester genomförda av Techniche Chemie vid universitetet i Hannover som styrker takpannornas förmåga att bryta ner luftföroreningar, upp till 70 % reduktion utan direkt solljus och 90 % reduktion i sol. Men det finns än så länge inga bevis för att taket kan bidra till en renare luft inomhus. (Provningsprotokollet kan laddas ner från http://www.profile.dk som levererar takpannorna ClimaLife.)

Därför genomförde jag ett eget amatörmässigt experiment för att se om det blev en markant skillnad mellan utomhus- och inomhusvärdena. Filtren i ventilationsaggregatet avskiljer enbart partiklar och inte gasformiga föroreningar som NO2. Teoretiskt borde nivåerna vara ganska lika såvida inte takpannorna reducerar halten NO2 innan den når uteluftsintaget. Två diffusionsprovtagare mätte NO2-halten utomhus under januari månad. Jag rådgjorde med analyslabbet i Umeå om en lämplig placering av utomhusprovtagarna. Den ena placerades 2,8 m över marknivån i den vanligaste vindriktningen och en på läsidan 3,7 m över marknivå. Två provtagare placerades även inomhus i kontoret och i föräldrarsovrummet. Så här blev mätresultatet:
Utomhusvärden: 14,1 och 13,0 mikrogram/m3
Inomhusvärden: 8,6 och 8,3 mikrogram/m3

Jag trodde att resultatet entydigt speglade takpannornas luftrenande effekt. Mitt amatörmässiga researcharbete om luftföroreningar inomhus och utomhus har lärt mig att många föroreningar ofta är mer koncentrerade inomhus än utomhus.

Vilken analys gjorde då labbet av provsvaren och vilken slutsats drog de av skillnaden mellan utomhus- och inomhusvärden? Labbet menar utomhusvärdena representerar aktuell trafikrelaterad halt medan inomhusvärdena är jämviktshalter över en längre tid. Sambandet mellan inomhushalter och utomhushalter är komplext, beror på många olika faktorer och varierar mellan ämnen och olika förhållanden. Det krävs en mycket större studie under kontrollerade förhållanden för att fastställa om mina takpannor har en renande effekt på inneluften!

Jag är i alla fall glad för att vi har så låga värden inomhus med tanke på närheten till en trafikerad led. Värdet på uteplatsen, 14,1 mikrogram/m3, är också tillfredsställande lågt, dvs halten understiger 20 mikrogram/m3 som är gränsvärdet i det nationella miljömålet Frisk luft. På sommaren när man tillbringar mer tid utomhus är dessutom värdena lägre eftersom solen är framme fler timmar och sänker NO2-halten i luften. Apropå ljus och sol, glöm inte övergången till sommartid med sköna ljusa kvällar!


Uteluftsintaget till Villa Trift 3.0 finns på gavelspetsen intill vindsluckan. Bilden är tagen kl 8 på nyårsafton 2011 när lufttemperaturen är –4 grader och alla ytor är täckta med ett tunt lager av iskristaller

Årets första blogginlägg borde kanske handla om året som gått, årets största händelse, årets misslyckande, årets bästa och sämsta osv. Men det blir istället en kort rapport om den påbörjade vintermätningen av kvävedioxider (NO2) i Villa Trift 3.0. Den här mätningsperioden omfattar både en inomhus- och utomhusmätning. Jag har skrivit en del i tidigare inlägg om hur halten av NO2 är ett mått på trafikrelaterared föroreningar i utomhusluften. För småhus ställer klassningssystemet Miljöbyggnad krav på mätning av NO2-nivån inomhus i minst ett utsatt vistelserum under minst en vecka under vintern. Fenix Environmental som har levererat provtagarna rekommenderar att man gör mätningar på minst två ställen.

Jag har valt att komplettera inomhusmätningen med en parallell utomhusmätning för att se om de fotokatalytiska takpannorna har en mätbar luftrenade effekt. Innan luften sugs in genom uteluftsintaget har en del av luften passerat takytan. Det finns alltså en möjlighet att takpannorna reducerar mängden kvävedioxider i den inkommande uteluften genom en fotokatalytisk process. Processen kräver ljus och kan bara ske dagtid. Men vintermånaderna är solfattiga. Om ca en månad får vi provsvaren.


En av provtagarna utomhus sitter på den vindutsatta sidan i sydväst 2,80 m över marken


Den andra provtagaren sitter på gaveln på läsidan i sydost ca 3,7 m över marknivån

Paketet med fyra diffusionsprovtagare från Fenix Environmental landade i brevlådan idag. I januari är det dags för vintermätning av kvävedioxidhalten inneluften i Villa Trift 3.0. Klassningssystemet Miljöbyggnad kräver att fastighetsägaren verifierar luftkvaliteten och projekterade värden (indikator nr 8 Kvävedioxidhalt). Mätningen ska göras under vintern eftersom halten är högst när det är lite solljus. Utsläppskällan är trafiken (tunga fordon, arbetsmaskiner, personbilar).

Jag har mätt halten tidigare i september i två rum. Månadsmedelvärdet blev ca 6,6 och 6,4 mikrogram, dvs värden som hamnade under projekterade värden (mindre än 20 mikrogram per m3 luft). Luftvårdsstatistik för Lunds kommun visar att årsmedelvärdet ligger under miljökvalitetsnormen 40 mikrogram per m3. Men timmedelvärden kan vara betydligt högre i t ex centrala Lund. Se aktuella värden i dagens luft i Lund.

Det som är spännande med kommande mätning i Villa Trift 3.0 är att innemätningen kompletteras med en utomhusmätning för att se om det fotokatalytiska takpannorna har någon luftrenande effekt. Två provtagare kommer att hängas inomhus och två provtagare utomhus ca 3 m över marknivån på både läsidan och den vindutsatta sidan. I februari vet vi resultatet…

De sista inlägget på förra bloggen handlade om mätning av kvävedioxider i inneluften i Villa Trift 3.0 och om provtagarna som var på väg till labbet. Provresultatet kom förra månaden men jag har inte hunnit skriva något förrän idag. 

I augusti beställde jag två diffusionsprovtagare (Palmes tube) från Fenix Environmental för en mätning under hela september i två bostadsrum. Provtagningsmetoden är väldigt enkel och mätpunkten kan väljas fritt eftersom det inte krävs el eller någon kringutrustning. Varje provtagare kostar 700 kr + moms. Då ingår förstås analysresultatet som utförs i England. Månadsmedelvärdet för provtagarna i sovrummet och kontoret blev 6,6 respektive 6,4 mikrogram/m3 luft.

Anledningen till mätningen är att klassningssystemet Miljöbyggnad ställer krav på verifiering av bl a indikator nr 8 Kvävedioxidhalt. Indikatorn är ett mått på trafikrelaterade luftföroreningar. Villa trift 3.0 har projekterats för klassen Guld som innebär att kvävedioxidhalten i inneluften inte får överstiga 20 mikrogram/m3. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft är 40 mikrogram/m3 som årsmedelvärde. Halten påverkas av husets läge och närhet till trafikerade leder och avgaser. Miljöbyggnad ställer krav på att man mäter halten vintertid eftersom halterna normalt är högre vintertid. I januari är det dags att göra en kompletterande vintermätning.