arkiv

Etikettarkiv: Masthusen

Det blev en paus i den avslutande rapporteringen om världens första miljöklassade stadsdel  MediaCityUK pga av Passivhus Norden 2012 och Arena hållbar stad. Men nu inleder jag en unik genomgång av det detaljerade klassningsresultatet. Som många andra klassningssystem är BREEAM Communities inte särskilt transparent när det gäller redovisningen av enskilda poäng för varje indikator. Det är byggherren/exploatören som avgör om informationen ska bli offentlig. I det här fallet är det Peel Holdings som har varit generös med att dela med sig av sina erfarenheter och resultat. Ett stort tack till Stuart Rimmer och Frank Mills som möjliggör den kommande sammanställningen över enskilda miljöpoäng. Stuart Rimmer var projektchef för utvecklingen av MedaCityUK och Frank Mills, som bor i en av lägenheterna i MediaCityUK, var ansvarig för klassningsarbetet i egenskap av hållbarhetskonsult.

Varför är en sådan här sammanställning intressant? Alla miljöklassningssystem fokuserar på olika miljöaspekter. Indikatorer för varje aspekt poängsätts, viktas och sammanvägs till ett totalbetyg. MediaCityUK uppnådde 78,94 % av totalt möjliga poäng och betygsnivån Excellent. När ni läser mina kommande inlägg kan ni själva avgöra hur relevanta miljökraven är, vad som saknas, om det är rimligt att ha frivilliga och obligatoriska krav och vilka ska i så fall vara frivilliga. Fastighetsbolaget och exploatören Diligentia bedömer dessutom Masthusen i Västra Hamnen efter samma kriterieversion.

Varje indikator kan maximalt få tre delpoäng. I BREEAM Communities version 2009 kunde projektet frivilligt bedömas i ett tidigt skede (Outline Planning Stage) och/eller i ett senare mer detaljerat skede (Detailed Planning Stage) till skillnad från den senaste versionen som släpptes i september 2012. Numera ska projekt miljödömas i tre olika steg. MediaCityUK bedömdes i två steg men jag nöjer mig med att redovisa poängen och kriterierna för den slutliga bedömningen (Detailed Planning Stage). BRE (Building Research Establishment) står bakom systemets certifiering och utvecklingsarbete. En del av kraven kan uteslutas av BRE och exploatören gemensamt ifall kraven inte är relevanta för det aktuella utvecklingsområdet. Icke relevanta krav är gråmarkerade och märkta ”Ej tillämpbara” (Not Applicable) i klassningsdokumentet.

Detta är ett unikt tillfälle att få ta del av vad ”Excellent” konkret innebär för alla som är intresserade av hållbarhetscertifiering av stadsdelar i praktiken!

Fortsättning följer…

Fortsättning från föregående inlägg.

MediaCityUKär en miljöklassad stadsdel med starkt fokus på de ekologiska aspekterna av hållbarhet. Den ideala hållbarhetscertifierade stadsdelen tar lika mycket hänsyn till de sociala och ekonomiska frågorna: social mångfald, integration, möjligheter till lokalt entreprenörskap och lokala arbetsplatser, samverkan på olika plan osv.

Tillfälliga kontorsbyggnader i MediaCityUk för småföretag konstruerade av byggbodar för att hålla nere byggkostnader och hyror

Ett av problemen i nybyggda stadsdelar är både höga lokalhyror och bostadskostnader. Den bästa marken för exploatering är den redan hårdgjorda marken, ofta gammal industrimark eller nedlagda hamnområde som kräver omfattande kostsam marksanering. Men hur ska cykelhandlaren ha råd med lokal? Var hittar kulturarbetare ateljéer eller småföretagare lokaler med överkomliga hyror? Hur uppnår man en social blandning när det inte finns bostäder för mindre betalningsstarka grupper i MediaCityUK i Manchester, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm eller i Masthusen i Malmö?

När jag besökte stadsdelen Vauban i södra Freiburg 2006 kom jag för första gången i kontakt med Baugruppen eller byggemenskaper, dvs egnahemsbyggare som slår sig samman och bygger ett flerbostadshus. Vauban ligger i ett tidigare nedlagt kasernområde och är internationellt känd som ett lyckat exempel på en hållbart utvecklad stadsdel (1993–­2006). I en byggemenskap kan byggkostnaderna bli lägre och man får verklig möjlighet att påverka boendets utformning. Ett exempel på deltagande planering på byggnadsnivå som inte bara handlar om att välja inredningsstilen Milano, Köpenhamn, Lissabon eller andra tillvalspaket.

Man kan även fundera på om alla befintliga byggnader i ett omvandlingsområde måste uppgraderas till påkostade lyxlokaler för banker, mäklare och reklambyråer. Låt en del av de gamla byggnaderna stanna vid en basnivå så att hyresnivån blir rimlig för mindre företag. Allmänna byggnader och lokala arrangemang gör en stadsdel tillgänglig för stadens alla invånare. Planerarna kan skapa förutsättningarna men någon måste ta ansvar för verksamheten och driften. Kommunen tar som tur är fortfarande på sig en del samhällsfunktioner men utvecklingen går mer och mer mot samverkansprojekt eller bidragsstödda föreningsinitiativ. I Västra Hamnen finns t ex den allmänna badplatsen och lärarhögskolans bibliotek i Orkanen. Orkanenbiblioteket är öppet för allmänheten till och med på vardagskvällar och lördagar (men tyvärr stängt på söndagar). I MediaCityUK är ambitionen att hålla regelbundna utomhusarrangemang på piazzan.


The Lowry, teater och galleri,  på Salford Quays mittemot MediaCityUK

Fortsättning följer…