arkiv

Etikettarkiv: BRREEAM Communities

Fortsättning från föregående inlägg.

Min beskrivning av MediaCityUK bygger på researchmaterial, egna intryck på plats 9–13/8 samt intervjuer med exploatören Stuart Rimmer (Construction Project Manager på Peel Holdings) och planeraren Sheila Wright. På bloggen får ni min bild av MediaCityUK som besökare. Men även exploatörens och planerarens perspektiv på utbyggnaden och en faktasammanställning från spridda internetkällor. Min beskrivning handlar inte om hur stadsdelen fungerar i vardagen för de boende, studenterna, företagarna och de anställda. Inte heller om vad stadsdelen tillför närområdet och staden Salford mer än jobbtillfällen. (Frågor som är superrelevanta i stadsutvecklingssammanhang men som kräver mer tid och en längre vistelse.)

Varför är MediaCityUK intressant för Sverige? Projektet är ett exempel på en hållbar stadsdel med tydligt mätbara åtgärder, systematiskt planerad utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I Sverige har fastighetsbolaget Diligentia bestämt sig för att använda samma klassningssystem, BREEAM Communities, när Masthusen i Västra Hamnen planeras. Projektet MediaCityUK och BREEAM Communities har även betydelse för det pågående utvecklingsarbetet med ett nationellt frivilligt klassningssystem för svenska stadsdelar. En tredje anledning att uppmärksamma MediaCityUK är det snabbt växande globala intresset för miljöklassningssystem både på byggnadsnivå och stadsdelsnivå. I mitt eget hus Villa Trift 3.0, den första miljöklassade bostaden enligt Miljöbyggnad, har jag haft långväga besök av regeringstjänstemän från Jakarta som ville lära sig mer om olika miljöklassningsvektyg för byggnader.

Stadsdelsfakta
Läge: Salford Quays, Salford och Trafford Wharf, Trafford (tillhör Greater Manchester men ligger bara ca 5 km från Picadilly station i centrala Manchester, 15 min med spårvagnen Metrolink)

Koordinater: 53° 28′ 0″ N, 2° 14′ 0″ W (samma breddgrad som Hamburg)

Exploatör: Peel Media

Verksamhetsutövare: Peel Media, BBC, ITV Granada, SIS (Satellite Information Services Ltd).

Ägare: Peel Group

Intressenter: Peel Group, Salford City Council, the Central Salford Urban Regeneration Company, NorthWest Regional Development Agency

Färdigställt: 1/3-del (ca 5 ha) av första etappen på 15 hektar blev klar 2011 (ytan kan jämföras med BO01 som är 22 ha inklusive Turning Torso)

Yta: Fullt utbyggd 81 ha. Första etappen 15 ha, andra etappen är 10 ha (ansökan inlämnad till Salford City council i januari 2012)

Kostnad: Ca 650 milj pund för etapp 1 (ekonomiskt stöd från regeringen för en del av infrastrukturen)

Blandad bebyggelse: kontorsutrymmen i sex byggnader (ca 72 550 m2), detaljhandel (ca 5 570 m2), byggnadskomplex med studiolokaler(ca 23 230 m2), 378 lägenheter i två höghusbyggnader, 218 hotellrum i Holiday Inn, 11 våningar högt parkeringshus, piazza 2 ha för events med plats för 2 000 deltagare, The Green House med kontor, The Pie Factory (ombyggt bageri med inspelningsstudios och kontor)

Plandesign: Benoy

Husarkitekter: Wilkinson Eyre (BBC:s byggnader Bridge House, Dock House, Quay House), Stephenson Bell (The Greenhouse)

Landskapsplanering: Gillespies

Energisystem: Lokal fjärrvärme med ett nergrävt kulvertsystem och gemensam värme-, kyl- och elproduktionsanläggning som försörjer första etappen

Transporter: Bilfri innerzon, spårvagnsnät Manchester Metrolink, 300 cykelställ, gång- och cykelväg till centrala Manchester, hög bussturtäthet med föbindelser till Salford Crescent station och Salford Shopping City)

Tidslinje för planering och utbyggnad av första etappen av MediaCityUK
Figur: Kiran M Gerhardsson 2012

Källor: www.mediacity.co.uk, www.wikipedia.org, www.bbc.co.uk/jobs/north/


Jag kan inte tänka mig en bättre illustration av kategorin Transport and Movement i det engelska klassningssystemet BREEAM Communities. En vikbar cykel är en av nycklarna till hållbar arbetspendling eftersom den får transporteras gratis på tåg och bussar 

Fortsättning på föregående inlägg. I den aktuella versionen av BREEAM Communities bedöms följande områdena (BREEAM for Communities: Stage 2. SD5065. Technical Guidance Manual: version 1, March 2011):

  1. Climate and Energy,
  2. Resources
  3. Place Shaping
  4. Transport and Movement
  5. Community
  6. Ecology and Biodiversity
  7. Business and Economy
  8. Buildings
  9. Innovation Credits

Den tekniska manualen för BREEAM Communities är omfattande, ca 500 sidor, och antalet indikatorer är sammanlagt 63 st varav 15 st är obligatoriska för att uppnå klassning. De obligatoriska minimikraven motsvarar krav på nationell nivå. Varje indikator kan få ett, två eller tre poäng. Poängen multipliceras sedan med en särskild faktor som varierar för olika regioner. Effekterna av häftiga skyfall varierar i Englands olika region och indikatorn Surface Water Runoff (Dagvattenhantering) viktas därefter. En region med vattendrag där stigande vattennivåer kan påverka bebyggelsen intill är mer utsatt. Därefter summeras poängen och totalpoängen jämförs med klassningsgränserna. För att få högsta betyg, Outstanding, krävs minst 85 % av totalpoängen och en uppföljning av prestandan i driftskedet senast fem år efter att slutcertifikatet utfärdats. Minst 25 % ger betyget Pass. Här kommer en kort sammanfattning av syftet med åtgärderna i varje kategori:

Klimat och Energi. Att minska bidraget till klimatförändringarna och anpassa projektet till ett förändrat klimat, t ex förhindra översvämningar, minska energi- och vattenanvändningen och använda förnybar energi.

Resurser. Att använda resurser (vatten, material) effektivt och välja material med låg miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för att hushålla med resurser.

Utformning av platser, stråk och bebyggelse (Place Shaping). Att underlätta förflyttning och att ge platsen identitet genom att utforma lättorienterade miljöer och tillvarata kvaliteter i kulturmiljön.

Transport och förflyttning. Att uppmuntra förflyttning till fots och med cykel istället för med bil för en mer hälsosam livsstil.

Community. Att integrera stadsdelen med omgivande stadsdelar och motverka ”gated communities” (avskärmade och skyddade  bostadsområden) för att åstadkomma en mer levande stadsdel.

Ekologi och biologisk mångfald. Att bevara och förbättra möjligheterna till ett rikt djur- och växtliv i området och på byggnadsnivå t ex genom gröna korridorer.

Näringsliv och ekonomi. Att underlätta etablering av verksamheter att som kan skapa arbetstillfällen.

Byggnader. Att utforma byggnader som bidrar till att uppfylla områdets övergripande hållbarhetsmål.

Innovation. Att uppmuntra innovationer som bidrar till mindre miljöpåverkan utöver de som omfattas av BREEAMs kriterier.


Skördeklar Opal i trädgården till Villa Trift 3.0. Finns det fruktträd och möjligheter till odling för de boende i MediaCity:s 378 lägenheter? 

MediaCityUK är en pionjärklassad stadsdel som fick totalbetyget Excellent (betygsskalan är indelad i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding), dvs stadsdelen fick mellan 70 % och 84 % av totalpoängen. Nu är jag nyfiken på vad betyget innebär konkret, vilka kriterier är uppfyllda och vilka är kompromisserna mellan olika aspekter? Systemet är utformat så att brister på vissa områden kan kompenseras med högre prestation på andra områden. Klassningsrapporten för MediaCityUK är inte offentlig och jag har förgäves letat efter detaljerade beskrivningar. I dagsläget vet jag inte vilka indikatorer som varit poänggivande i utformningen av stadsdelen. Jag hoppas att exploatören är öppen och delar med sig av detaljerade beräkningsresultat för miljö- och energiprestandan i MediaCityUK när jag intervjuar honom. Fortsättning följer…