arkiv

Månadsarkiv: juni 2012


Resultatet från ljudmätningen som genomfördes i Villa Trift 3.0 på Skördevägen 20 visade till och med att ljudklass A med avseende på trafikljud och installationsljud uppnåddes i det mest bullerutsatta sovrummet (sovrum 3). I sovrummet närmast ventilationsaggregatet, sovrum 1, uppfylldes kraven för ljudklass B med avseende på installationsljud. Vid planeringen och projekteringen var ambitionsnivån ljudklass B som är den nästbästa ljudklassen enligt Svensk Standard (SS 25 267). I nybyggda bostäder planerar man sällan för ljudklass A som tillåter en medelljudnivå på 22 dBA och en maxnivå på 37 dBA. För ljudklass B gäller 26 dBA respektive 41 dBA.

För mig var det intressant att koppla en ganska abstrakt ljudklass till ljudupplevelsen som brukare. Jag hade föreställt mig att den bästa ljudklassen skulle vara näst intill helt tyst. Men enligt ljudakustikern som genomförde ljudmätningen är det svårt för mätinstrumenten att mäta nivåer kring 20 dBA. Det finns t ex alltid ett bakgrundsbrus från mätutrustningen. Figuren nedan är hämtad från Boverkets Allmänna råd om buller Buller i planeringen. Lägg märke till att tyst natur har ljudnivåer kring 20 dBA, ungefär samma nivå som sovrummen i Villa Trift 3.0.


Illustration: Kiran M Gerhardsson


Foto: Jenny Sandgren

Torsdagen 24 maj kl 8 var det dags för en kontrollmätning av trafikbuller och installationsbuller i Villa Trift 3.0. Mätningen utfördes av Olof på Tyréns. Dagen passade bra med hänsyn till vindriktning och väderlek. Vinden var nordvästlig och då är huset som mest utsatt för ljud från vägtrafik och tågtrafik. Torrt väglag ger mer ljud än blött väglag. Tiden valdes med tanke på rusningstrafiken och att övriga familjen inte var i huset. Man vill helst slippa störande bakgrundsljud.


Det tog ca en timme att räkna ihop 5 pågatåg och 5 Öresundståg. Västkustbanan trafikeras enbart av persontåg. I rusningstid passerar tågen ungefär var 5:e minut och övriga tider ungefär var 10:e minut. Jag assisterade på ljudvallen ca 40 meter från huset och vinkade varje gång ett tåg vara på väg. I ett av husets sovrum satt Olof med uppriggad ljudutrustning. Mätapparaten var bara påslagen när tåg passerade. Vägtrafikljud och tågtrafikljud mäts nämligen separat. När turen kom till bilarna satt jag vid kanten av bron över Norra Ringen och antecknade antalet personbilar, tunga fordon samt plötsliga höga ljud från t ex motorcyklar. Efter ca en timme hade jag räknat ihop ca 500 fordon och Olof fick besked per telefon.

Sista delen av ljudmätningen var en ljudkontroll av installationerna, dvs ventilationsanläggningen som sprider ett lågfrekvent ljud. Mätningen gjordes i tre sovrum. I varje sovrum mättes ljudet 0,5 m över golvet i tre olika punkter i rummet.


På skrivbordet ligger en utskrift med antal tåg under dygnet från Trafikverket och mätutrustning. En mikrofon hänger även utanför fönstret som registrerar utomhusvärden. För att få frifältsvärdet drar man ifrån ca 6 dBA. Riktvärden anges som frifältsvärde utan hänsyn till ljudreflexer från fasaden

Efter en mätning på plats får man inget direkt besked om resultatet eftersom alla uppmätta ljudvärden i korttidsmätningen måste räknas om till dygnsmedelnivå (ekvivalentnivå) och maxnivå. Dagen efter kom rapporten med resultatet. Uppmätta värden visades sig ligga under riktvärdena och även under de ljudklassningskrav jag ställt som byggherre (ljudklass B, dvs en nivå högre än normalnivån C). Alla i hushållet uppfattar dessutom ljudmiljön som mycket bra. Skönt att mätvärdena stämmer överens med hur man upplever det.
Mätresultaten visar att kraven i ljudklass B uppfylls med avseende på buller från tågtrafik, vägtrafik och installationer. Riksdagens antagna riktvärden för utomhusbuller är 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå

Boverkets rapport Så mår våra hus är ett tips för den som är nyfiken på hur stora bullerstörningarna är i svenska bostäder. I rapporten publiceras resultaten från en rikstäckande undersökning om tillståndet i det svenska byggbeståndet (energiprestanda, tekniks status och innemiljö). Vill man fördjupa sig i mer tekniska frågor kring buller och riktvärden kan Boverkets Allmänna råd i Buller i planeringen rekommenderas.

Buller är oönskat ljud. Definitionen är bra eftersom den visar att ljudstörningar till stor del handlar om upplevelsen av ljud. Men många människor delar samma upplevelse. Ljudstörningar kan bl a leda till sömnsvårigheter och bidra till stress. Naturvårdsverket och Socialstyrelsen har därför slagit fast riktvärden för utomhusbuller och för godtagbara ljudnivåer inomhus som gäller vid nybyggnad och ombyggnad. Ca 1,5 miljoner svenskar utsätts för bullernivåer från vägtrafik som överstiger Sveriges riktvärden för utomhusbuller vid bostaden. Nya välisolerade hus med mekanisk till- och frånluft måste dessutom planeras med hänsyn till risken för lågfrekvent buller från ventilationssystemet.

Ljud utifrån kan begränsas genom att minska fönsterytorna på den bullerexponerade sidan, välja en tung yttervägg (dvs undvik putsade cellplastfasader) och placera det centrala uteluftintaget på en ostörd sida. Ljud från installationer kan dämpas med hjälp av ljuddämpare vid fläktaggregatet och tilluftsdonen. Planlösningen och placeringen av sovrummen är också viktiga för den upplevda ljudmiljön.


Norra Ringen med över 16 000 förbipasserande fordon per dygn ligger 50 meter från husets norra sida. Men här motsvarar fönsterytan bara 13 % av fasaden

I Villa Trift 3.0 finns inga sovrum direkt mot teknikutrymmet och tvättstugan. Här uppstår ljud från det vägghängda ventilationsaggregatet och tvättmaskinen som är igång ett par timmar 4–5 dagar i veckan. Uteluftsintaget är placerat på en ostörd gavel. Vid varje tilluftsdon finns en ljuddämpare (ca 80 cm lång veckad böjbar kanal med mjuk insida). Två centrala ljuddämpare är placerade i undertaket i direkt anslutning till fläktaggregatet, en på frånluftskanalen och en på tilluftskanalen. Jag valde till och med en ljuddämpare vid frånluftsdonet i köket eftersom vi har en öppen planlösning med integrerat kök och allrum. Villa Trift 3.0 planerades för att uppnå ljudklass B med avseende på trafikljud och installationer. I bostäder med fler än rum ska dock ett av rummen klara stegljud- och luftljudsisoleringskraven inom bostaden. Tanken är att det ska finnas tillgång till ett ostört rum för t ex skiftarbetare som behöver sova på dagen. I vårt hus saknas ett sådant ostört rum och därför når byggnaden inte upp till Guld-nivån i klassningssystemet Miljöbyggnad.

Klassningskriterier för indikator nr 5 Ljud i Miljöbyggnad:
GULD Minst ljudklass B enligt SS 25268. Enkätresultat visar att > 80 % av brukarna är nöjda med ljudmiljön. I småhus deklareras ljudkvaliteten av ägaren
SILVER Hälften av de akustiska parametrarna* i ljudklass SS 25268 ska uppfylla minst ljudklass B och hälften minst C
BRONS Minst ljudklass C enligt SS 25268

* De fyra akustiska parametrarna som bedöms omfattar:
– luftljud,
– stegljud,
– ljud från installationer,
– ljud utifrån t ex trafikljud.
Efterklangstid, rumsakustik och ljudtrycksnivån utomhus bedöms däremot inte i Miljöbyggnad. SS 25267 är en frivillig ljudklassningsstandard för bostäder, SS 25268 är för kontor.

En kontrollmätning av ljudnivåerna från trafik och installationer genomfördes av Olof från Tyréns för en vecka sedan torsdagen 24 maj. I nästa inlägg kommer resultatet från kontrollmätningen…


Motljud från vindspel, naturljud eller musik kan maskera bakgrundsbruset från trafiken om trafikljudet upplevs som störande